„A wy tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje,
bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy,
jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego;
albowiem twoje jest Królestwo i moc,
i chwała na wieki wieków. Amen”. Mt. 6,9-13

„CZUWAJCIE WIĘC I MÓDLCIE SIĘ

w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego,
co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. Ew. Łk. 21,36
[GK]